۱۰ درصد هزینه اشتغال دانشجویان نظری، بودجه مورد نیاز برای کارآفرینی دانشجویان مهارتی/ ۷۵ درصد دانشجویان مهارتی شاغل هستند


۱۰ درصد هزینه اشتغال دانشجویان نظری، بودجه مورد نیاز برای کارآفرینی دانشجویان مهارتی/ ۷۵ درصد دانشجویان مهارتی شاغل هستند