گزافه‌گویی عاموس یادلین: ایران تهدیدی دوگانه برای حال و آینده است


وابسته نظامی سفارت رژیم صهیونیستی در واشنگتن مدعی شد ایران تهدیدی دوگانه برای حال و آینده است.