کنفرانس بین المللی سیستم‌های الکترونیک قدرت و محرکه‌های الکتریکی


سیستم‌های الکترونیک قدرت و محرکه‌های الکتریکی برای نهمین دوره به منظور افزایش سطح دانش فنی و علمی ۲۵ و ۲۶ بهمن ماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود.