پارلمان هلند درخواست رای عدم اعتماد به نخست وزیر را رد کرد


نمایندگان پارلمان هلند با اکثریت بالایی درخواست رای عدم اعتماد به مارک روت، نخست وزیر این کشور را، رد کردند.