نقش کمرنگ خانواده‌ها در امور فرهنگی و تربیتی دانش آموزان


مدیر کل آموزش و پرورش تهران گفت: مشکل ما از زمانی آغاز شد که خانواده‌ها را از فعالیت‌های روزمره حذف کردیم در حالی که بخش بزرگی از تربیت دانش آموزان در خانواده شکل می‌گیرد.