نجات ۷۰۰ پناهجو در یک روز/ کشوری که رکورددار مهاجران شد