نبود نظارت در اجرای وارنیش‌ فلوراید‌ در مدارس‌ کشور


یک دندانپزشک اجتماعی گفت: برنامه وارنیش فلوراید بدون پایش انجام می‌شود و انجام آن در مدارس نیاز به ارزیابی دقیق دارد.