مهم‌ترین روش درمانی جایگزین پیوند قلب چیست؟


رئیس انجمن نارسایی قلب ایران مهم‌ترین روش درمانی برای جایگزینی پیوند قلب را تشریح کرد.