مناظره‌زنده‌وجذاب‌کریمی باساکت‌درباره‌فسادفدراسیون/زمین‌های‌مصادره‌ای‌ازورامین‌تاشمال!


ساکت اقرار کرد که سازمان لیگ بخش عمده ای از طلب باقیمانده از کانون ایران نوین که به بیش از ۳۰میلیارد تومان بالغ می شود را تحت عنوان زمین در شهرهای تهران، ورامین و شهرهای شمال کشور پذیرفته که باید فروخته شده و بدهی مذکور دریافت شود.