مرگ جنجالی یک شیرخوار افغانستانی دربیمارستان کرمان!