مردم مطالبات خود را از راه های قانونی بخواهند/ تبیین مفاهیم انقلابی به دانش آموزان


دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با اشاره به ماموریت اتحادیه گفت: مردم مطالبات خود را از مسیر قانونی طلب کنند.