مراقبت خانگی سالمندان نیازمند آموزش است/ زنگ خطر بحران سالمندی در ایران به صدا درآمد


معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی، مراقبت خانگی از سالمندان و آموزش آن را مهم و تاثیرگذار دانست.