مخالفت مردم آمریکا با انتقال سفارت کشورشان به قدس اشغالی


نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد مردم آمریکا با انتقال سفارت کشورشان به قدس اشغالی مخالف هستند.