متیس: نمی توان از المپیک برای کاهش تنش بین دو کره استفاده کرد


جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا گفت، نمی‌توان از موضوع المپیک برای کاهش تنش بین دو کره استفاده کرد.