قتل مرد جوان پشت فرمان با شلیک یک گلوله


مرد جوان بر اثر شلیک گلوله پشت فرمان خودرویش در جنوب تهران به قتل رسید.