فیلمی از اجرای مرحوم مهدی محمد طاهری در برنامه ثریا


فیلمی از اجرای مرحوم مهدی محمد طاهری در برنامه ثریا را ببینید.