ظرفیت اقتصادی ایران و آفریقا باید شناسایی شود


دستغیبی گفت: قدرت سرمایه‌گذاری بالایی میان ایران و آفریقا وجود دارد، که این ظرفیت‌ها باید از سوی انجمن دوستی شناسایی و استفاده شوند.