ضرورت تدوین دستورالعمل مدیریت بحران در دانشگاه تهران


نیلی احمدآبادی بر ضرورت تدوین دستورالعمل مدیریت بحران در دانشگاه تهران تاکید کرد.