ضرورت برخورد شهردار تهران با مدیران متخلف شهرداری


رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: شهردار تهران باید با مدیران متخلف شهرداری برخورد کند.