صدور پروانه ساخت ۷ روزه برای اولین بار در استان تهران


برای اولین بار در استان تهران از صدور پروانه ساخت ۷ روزه رونمایی شد.