شکارچی شکار شیرها شد/ سر تنها عضو باقیمانده از مرد بدشانس


شیرها یک شکارچی غیرقانونی را در نزدیکی پارک ملی “کروگر” واقع در استان لیمپوپوی آفریقای جنوبی خوردند.