زیرگذر‌ استاد معین ابتدا اجرا و سپس مورد مطالعه قرار گرفت


عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه محدودیت منابع مالی از عوامل توقف زیرگذر استاد معین است، گفت: اصل این پروژه هم زیر سؤال است که آیا ساخت آن ضرورت دارد یا خیر.