رونق تولید و اشتغال در ۳۲ هزار واحد صنعتی کشور


تا پایان دولت دوازدهم حدود ۳۲ هزار واحد صنعتی در کشور ایجاد، نوسازی و تکمیل ظرفیت می‌شود و برای هر استان سهمیه‌ای در نظر گرفته شده است.