دی میستورا از تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی سوریه پس از کنفرانس سوچی خبر داد


استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه روز سه شنبه از تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی سوریه متشکل از نمایندگان دولت و مخالفان سوری پس از کنفرانس سوچی خبر داد.