دستورالعمل محروم کردن پزشکان از امتیارات قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی باطل شد


دستورالعمل محروم کردن پزشکان از امتیارات قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی باطل شد