در پی یورش نظامیان اشغالگر به منزلی در فلسطین یک زن به شهادت رسید


در پی یورش نظامیان اشغالگر به منزلی در اغوار شمالی در فلسطین، یکی از زنان ساکن این منزل دچار ایست قلبی شد و به شهادت رسید.