در ایام فاطمیه از تشییع جنازه نمادین خودداری کنیم


در برپایی مجالس ایام فاطمیه از تشییع جنازه نمادین خودداری کنیم چراکه خیلی مطلوب چنین مراسمی نیست.