دانشگاه، مرکز انسان سازی است/ از مسائل فرهنگی در دانشگاه‌ها غافل بودیم


رئیس دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه بیگانگان برای نفی فرهنگ به خوبی کار کرده اند، گفت: ما از مسائل فرهنگی در دانشگاه‌ها غافل بودیم.