حزب حاکم آفریقای جنوبی به رئیس جمهور برای استعفا ۴۸ ساعت فرصت داد


حزب حاکم آفریقای جنوبی به جاکوب زوما، رئیس جمهور این کشور چهل و هشت ساعت فرصت داد تا استعفا دهد.