جنبش دانشجویی به عنوان یک جریان پرشور و بیدار نقش مهمی دارد


معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت:جریان دانشجویی صدای بیدار نفت و طرح مسائلی است که باید شنیده شود.