جذب سرمایه خارجی نیاز امروز صنعت نفت است


امیری خامکانی گفت: جذب سرمایه‌ خارجی در صنعت نفت، افزون بر حفظ منافع مادی و معنوی، فناوری و دانش فنی را وارد کشور کرده و انقلاب بزرگی در صنعت نفت ایجاد می‌کند.