جامعه جهانی نسبت به تحقیر آمریکا در مجمع عمومی واکنش نشان داد


جامعه جهانی نسبت به تصویب قطعنامه سازمان ملل درباره قدس و موضع آمریکا واکنش نشان داد.