تمدن اسلامی در همه ابعاد غنی و متعالی است


رییس هئیت امنا و موسس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تمدن اسلامی در همه ابعاد غنی و متعالی است.