تشکیل کار گروه پکن و مانیل برای اکتشاف مشترک گاز و نفت در دریای مورد مناقشه چین


مقامات چین و فیلیپین گروهی را به منظور تعیین روشی برای اکتشاف نفت و گاز در دریای مورد مناقشه چین تشکیل دادند.