تخلف آشکار زیست محیطی از سوی کشتی‌ها در دریای خلیج فارس و عمان / توسعه دریا محور نباید با تغییر مسئولان عوض شود


تخلف آشکار زیست محیطی از سوی کشتی‌ها در دریای خلیج فارس و عمان / توسعه دریا محور نباید با تغییر مسئولان عوض شود