برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی،به یاد مظلومیت علی اصغر…