باید به هر ایرانی خدمات بهداشتی با کیفیتی ارائه دهیم/ خدمات بهداشت محیط به دفاتر سلامت واگذار شود


باید به هر ایرانی خدمات بهداشتی با کیفیتی ارائه دهیم/ خدمات بهداشت محیط به دفاتر سلامت واگذار شود