باید با مدل جهادی فعالیت کنیم


جانشین فرمانده سپاه پاسداران گفت: موظفیم که با مدل جهادی برای جامعه کار کنیم، زیرا ما در یک جنگ بزرگ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هستیم.