امکان بیمه پردازی ایرانیان مقیم خارج از کشور بدون نیاز به سابقه قبلی


ایرانیان خارج از کشور برای درخواست بیمه، نیاز به سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان تامین اجتماعی ندارند و می‌توانند بدون سابقه قبلی، بیمه پردازی خود را آغاز کنند.