اعطای وام ۱۰۰ میلیون ریالی به دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد


ناظمی از اعطای وام ۱۰۰ میلیون ریالی به دانشجویان دوره دکتری دانشگاه آزاد خبر داد.