اصلاحیه لغو اجازه جنگ در عراق و افغانستان در سنای آمریکا رای نیاورد


سنای آمریکا به یک اصلاحیه درباره لغو اجازه جنگ در عراق و افغانستان رای نداد.