اساسنامه صندوق نیازمند بازنگری است/ حضور معلمان درهیئت امنا حاشیه امن برای سرمایه فرهنگیان می‌شود؟


کارشناس آموزش و پرورش گفت: مشکلات صندوق ذخیره ناشی از ضعف در اساسنامه و ساز و کار مدیریتی است.