اجرای گسترده طرح مهارت آموزی به سربازان از سال آینده


مدیرکل دفتر آموزش کاردانش وزارت آموزش و پرورش گفت: اجرای گسترده طرح مهارت آموزی به سربازان دیپلمه از سال آینده خبر داد.