ابراز امیدواری سخنگوی کاخ سفید درباره دستیابی به توافق در خصوص مهاجرت


سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید در جمع خبرنگاران درباره مسئله قانون مهاجرت در آمریکا سخن گفت.