آغاز تدوین سند آمایش منطقه ۶ کشور


اولین جلسه تدوین سند آمایش منطقه ۶ کشور شامل استان‌های تهران، البرز و قم برگزار شد.